บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ภายใต้ กลุ่มบริษัทนานมีบุ๊คส์ ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมให้กับครูในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือ “คูปองครู” โดยมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นผ่านการรับรองจากพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 หลักสูตร ดำเนินงานจัดอบรมอย่างมืออาชีพ มีจุดเด่นที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงทำให้ได้ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วม จากการเก็บข้อมูลโดย OBEC คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.10 จาก 5 คะแนน และผลประเมินจากหน่วยผู้จัดพบครูพึงพอใจในทุกด้านเฉลี่ย 92%

โดยหลักสูตรที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ผ่านการรับรองและดำเนินการจัดอบรมสำเร็จแล้ว ประกอบด้วย 5 หลักสูตร จัดอบรมทั้งหมด 42 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 3,995 คน โดยผลประเมินหลักสูตรสูงสุด 3 อันดับประกอบด้วย

1. หลักสูตรครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on 4.0 จัดอบรม 14 รุ่น มีผู้เข้าร่วม 1,344 คน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดย OBEC เฉลี่ย 4.3 คะแนน และผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดยหน่วยผู้จัดเฉลี่ย 99.35%

2. หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0 จัดอบรม 11 รุ่น มีผู้เข้าร่วม 1,071 คน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดย OBEC เฉลี่ย 4.4 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดยหน่วยผู้จัดเฉลี่ย 98.65%

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ จัดอบรม 9 รุ่น มีผู้เข้าร่วม 827 คน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดย OBEC เฉลี่ย 4.0 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดยหน่วยผู้จัดเฉลี่ย 93.53% และ หลักสูตรการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต จัดอบรม 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วม 433 คน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดย OBEC เฉลี่ย 4.0 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดยหน่วยผู้จัดเฉลี่ย 90.25%

กัลย์กุลยา แววสระปวเรศ

กัลย์กุลยา แววสระปวเรศ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง จ.ชัยภูมิ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาฯ เผยว่า ส่วนตัวชื่นชอบหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากและทางโรงเรียนได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เริ่มแรกเกือบ 20 ปี สิ่งที่ขาดหายไปคือ วิธีคิดและหลักการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงได้เลือกอบรมหลักสูตรนี้ เมื่อได้ร่วมอบรมหลักสูตรนี้ความรู้สึกที่คาดหวังไว้เยี่ยมยอดมาก สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ทุกอย่าง ในทุกกิจกรรมได้ฝึกวิธีการคิดที่หลากหลาย แม้กระทั่งแผนการสอนที่วิทยากรถ่ายทอดได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้เรามีตัวอย่างนำไปต่อยอดใช้ได้ง่าย ประทับใจทีมงานและวิทยากร ทุกคนมีใจบริการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์เราได้ตามสิ่งที่คาดหวัง อีกสิ่งที่ประทับใจมากคือหนังสือชุดเกษตรกรรมลองทำดู สวยงามอ่านง่ายชัดเจน บรรจุความรู้อย่าครบถ้วน ขอบคุณนานมีบุ๊คส์ที่จัดหลักสูตรดีๆ แบบนี้เป็นประโยชน์กับครูและนักเรียนมากค่ะ

ด้าน คิม จงสถิตย์วัฒนา CEO กลุ่มบริษัทนานมีบุ๊คส์ กล่าวว่า หลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อโครงการพัฒนาครู ได้ทำมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และแน่นอนว่าจะพัฒนาต่อๆไป โดยในปี 2562 นี้ นานมีบุ๊คส์มีความตั้งใจในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้มีความต่อเนื่องจากหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในหมวด STEM คณิตศาสตร์ และหมวดการบูรณาการ ในระดับ Intermediate รองรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาครูได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงเน้นจุดเด่นด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในทุกหลักสูตร

ผู้สนใจ ADD LINE @nmbteacher เพื่อติดตามข่าวสาร หนังสือ โปรโมชั่น และการอบรมสัมมนาพิเศษสำหรับครูโดยเฉพาะ หรือ www.nanmeebooks.com และ www.facebook.com/nanmeebooksfan