เมื่อวานนี้ (30ธ.ค.61) เวลา 15.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนคณะสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนา และผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 12 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะทูตานุทูตประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในโอกาสที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาราธนาและเชิญมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

สมเด็จพระสังฆราชมีพระปฏิสันถารกับสมเด็จพระสังฆราชและผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาของ 12 ประเทศ ที่เข้าเฝ้าถวายสักการะ โดยได้กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ทั้งนี้ รัฐบาลมอบกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่าง ๆ จัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดอง เสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข และยึดหลักธรรมทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดปี 2562