วันที่  10 ก.ค.67  เวลา  16.30 น.  นายชรินทร์  ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย นางสินีนาฏ  ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมกันออกกำลังกาย  “ผู้ว่าฯ พาฟิต” ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 กิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) ที่บริเวณลานวิมานพญาแถน  จุดแลนด์มาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามที่กรมการจังหวัดยโสธร ได้เห็นชอบกิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดยโสธร ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกคณะกรรมการกีฬาจังหวัด และคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับอำเภอ โดยให้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ขึ้นในทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน พร้อมกันทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ 


 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือนที่บริเวณลานวิมานพญาแถน จุดแลนด์มาร์ค จังหวัดยโสธร

​​​​​​​
นายชรินทร์  ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร    กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธร จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต เพราะการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา นอกจากจะกระตุ้นให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสามารถช่วยให้ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อีกด้วย