นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) และ นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 ในสาขา Corporate Sustainability Reporting ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังได้รับตราสัญลักษณ์ประกาศเกียรติคุณ ESG Champion of Asia ประเภท Gold Emblem of Sustainability จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล AREA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสถาบัน Enterprise Asia โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันภัยแห่งเดียวของเอเชีย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในระดับ Gold สะท้อนความสำเร็จในการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

--