วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และประธานการประชุมทวิภาคีไทย - จีน เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายหลาน เว่ยหง รองเลขาธิการคณะกรรมธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน และรองผู้อำนวยการกรมควบคุมยาเสพติด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจีนและประธานการประชุมร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง  และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 

ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมทวิภาคีไทย - จีนฯ ครั้งที่ 18 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและมีมติเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคต โดยมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน พัฒนากลไกและช่องทางการประสานงานที่สะดวก รวดเร็ว 
2. ส่งเสริมความร่วมมือในการสืบสวนและติดตามจับกุมนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับของทั้งสองประเทศ
3. พัฒนาความร่วมมือการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อลดทอนกำลังการผลิตยาเสพติด
4. ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน เช่น การยึดทรัพย์สินของนักค้ายาเสพติด การปราบปรามการฟอกเงินในคดียาเสพติด
5. ส่งเสริมการใช้กลไกความร่วมมือศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย หรือ SMCC และ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ (ค.ศ. 2023-2027) 
5. เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการกับปัญหายาเสพติด เช่น การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
7. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
8. เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยและจีน
9. ส่งเสริมความร่วมมือไทย - จีน ให้มีบทบาทนำเพิ่มมากขึ้นในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมคำและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งด้านทรัพยากรและการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
10. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะการดำเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติทั้ง 3 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 คณะผู้แทนจีนจะเดินทางไปศึกษาดูงานการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และฝ่ายจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคีไทย - จีนฯ ครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ. 2568 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน