รมว.วัฒนธรรม.เผยรายการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติฯดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก จำนวนทั้งหมด 6 เล่ม แบ่งเป็น หนังสือจดหมายเหตุ จำนวน 1 เล่ม และหนังสือที่ระลึก จำนวน 5 เล่ม ดังนี้

1. หนังสือจดหมายเหตุการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาแต่โบราณ คือ จด-หมาย-เหตุการณ์ ไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมกฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และส่งนักจดหมายเหตุไปสังเกตการณ์การประชุม จดบันทึกการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ จดบันทึกเหตุการณ์และถ่ายภาพพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีที่เกี่ยวเนื่อง เริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 จนเสร็จสิ้นระยะเวลาของโครงการกิจกรรม คือประมาณ 31 ธันวาคม 2567 จากนั้นจึงนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นต้นฉบับตามลำดับเวลาของเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการอนุญาตจากสำนักพระราชวัง แล้วจึงจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุ แจกจ่ายเผยแพร่ไปตามห้องสมุดหน่วยราชการและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

2. หนังสือ “ทศพิธ ทศมรัช” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหนังสือที่นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 ด้าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และกวีที่เป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 10 คน ร่วมแต่งคำประพันธ์เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย เป็นร้อยกรองทั้งเล่ม และมีภาพประกอบตามเนื้อหาพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ตามขนมวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแต่โบราณ

3. หนังสือหกรอบนักษัตร ใต้ร่มฉัตรพระภูมินทร์: ประมวลข่าวจากหนังสือพิมพ์พุทธศักราช 2495 - 2567 โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมข่าวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การต่างประเทศ การกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บทความเฉลิมพระเกียรติและสิ่งอนุสรณ์ โดยรวบรวมจากต้นฉบับหนังสือพิมพ์ตั้งแต่พุทธศักราช 2495 - 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คัดกรองร้อยเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันไปในแต่ละรอบนักษัตร แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

5. หนังสือที่ระลึกพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูล เอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และธำรงไว้ซึ่งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน

5. หนังสือที่ระลึกในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยกองทัพเรือ เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทั้งด้านประวัติความเป็นมาการจัดเตรียมขบวนพระพยุหยาตราทางชลมารค การจัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. หนังสือที่ระลึกรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกรุงเทพมหานคร เป็นหนังสือที่รวบรวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สำหรับใช้ในการค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ มาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

รมว.วัฒนธรรม กล่าวสำหรับระยะเวลาในการจัดทำหนังสือที่ระลึกแต่ละรายการจะแล้วเสร็จภายหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้วจะมอบให้แก่ห้องสมุด หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา รวมทั้งจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เผยแพร่ทางออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย