พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.3) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ มีราชทินนามว่า "พระวชิรรัตนรังษี" 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน 

สำหรับประประวัติโดยสังเขปของ "พระครูไพบูลย์รัดนาภรณ์" (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.3) ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ฉายา รตนถาโณ อายุ 66 พรรษา 36 

วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.ธ.3 วุฒิทางโลก ป.4 สังกัตวัตหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดหงส์รัตนาราม
 
สถานะเดิม ชื่อ สมบูรณ์ นามสกุล บุญมา เกิดเมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2501 เป็นบุตร นายเลี่ยง บุญมา และนางฝ้าย บุญมา  

อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2521 ณ วัดสระกำแหงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

พระอุปัชฌาย์ คือ พระอธิการเครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ จังวัดศรีสะเกษ 

พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอาจารย์สุข โกวีโท วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 

พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระสมชาย วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 

สำหรับผลงานของท่านที่เด่นๆ คือ 

- เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธาคมรตนญาณมุนีศรีนครลำดวน วัดนาโนน ตำบลหนองไฮ อำภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สูง 9 ชั้น รวม 69 เมตร กว้างบริเวณพื้นที่ 1 ไร่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิ้นงบประมาณการก่อสร้าง  115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

- เฉพาะในปี พ.ศ.2567 ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและพระพุทธศาสนา สงเคราะห์ประชาชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิเช่น 

แจกทานให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต. หนองไฮ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้แก่ อบต.หนองไฮ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

มอบทุนสร้างโรงพยาบาลนาคู 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

มอบเงินสร้างอุโบสถวัดหนองไฮ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 

มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อุทุมพรพิสัย 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)