วันที่ 20 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป ซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้ สมเด็จพระราชาคณะ คือ พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รองสมเด็จพระราชาคณะ คือ พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมสุธี, พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ พระราชาคณะชั้นธรรม คือ พระเทพวิสุทธิกวี (ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย) วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ, พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ, พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ, พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ, พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ, พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ.วัดโสธวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนชั้นธรรมต่างประเทศ ได้แก่ พระเทพพุทธิมงคล (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) พระเทพโพธิวิเทศ (เจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทฺโต) ประธานพระธรรมทูตสายอินเดีย- เนปาล พระราชาคณะชั้นเทพ คือ พระราชสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี, พระราชวิจิตรปฏิภาณ(เจ้าคุณพิพิธ) พระนักเทศน์ชื่อดังวัดสุทัศน์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ, พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์, พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพฯ, พระราชวรเวที วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ, พระราชปริยัติมุนี วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง, พระราชบัณฑิต ธ.วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง, พระราชสุวรรณเวที วัดต้นสน จ.อ่างทอง, พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ, พระราชปริยัติกวี วัดกลาง จ.บุรีรัมย์, พระราชโมลี วัดหงส์รัตนนาราม กรุงเทพฯ พระราชาคณะชั้นราช คือ พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ, พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ, พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่, พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี, พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร, พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร, พระภาวนากิจวิมล วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี, พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ พระราชาคณะชั้นสามัญ คือ พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี, พระมหาวีระ วีรญาโณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง, พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม, พระครูปลัดอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย, พระครูศรีรัตนากร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร, พระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย จ.ลพบุรี, พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, พระครูไพบูลพัชรสุนทร วัดซับอุดมมงคลธรรม จ.เพชรบูรณ์ (พระภาวนามังคลาจารย์) วัดอาวุธ กรุงเทพฯ, พระครู วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระครู วัดประยุร กรุงเทพฯ, พระครูวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ