วันที่13มิถุนายน2567 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียนนายร้อยตำรวจ พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ครู อาจารย์ พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลความประพฤติดีเยี่ยมแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจประจําปีการศึกษา2567 เวลา09.00-10.30น. ณ.หอประชุมชุณหะวัณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในการนี้ได้จัดให้มีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ ครู อาจารย์ที่ได้ ทําการสอนตั้งแต่ 5ปี ขึ้นไปเพื่อตอบแทนคุณความดี ตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่11 บทที่5 ภาค5 ข้อ14 โดย ผศ.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ชั้นที่๓ 

สำหรับผศ.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล นั้นถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองและด้านการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทำการสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นนักธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหารินทรัพย์ โดยมีโครงการทั้งในต่างประเทศและจังหวัดสำคัญๆในประเทศไทยหลายโครงการ อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
 

ผศ.ดร.ธบวรฯ ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3ประการ คือ การนำพระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในต่างจังหวัดไปแสวงบุญยังสังเวชณียสถานประเทศอินเดีย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 

การนำครูชาวต่างชาติไปสอนหนังสือให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาการเปิดครอสบรรยายให้กับเยาวชนในสถานพินิจ เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและดนตรี 

ซึ่งโครงการทั้งหมดมุ่งเน้นไปยังการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอันถือได้ว่าเป็นโครงการที่ส่งผลต่อสังคมในระยะยาว ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธนบวรฯ ได้กล่าวว่า การส่งมอบกำลังใจและแรงบันดาลเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในทุกๆวัน และสิ่งเหล่านี้นั้นจะช่วยให้สังคมของเรามีความอบอุ่นและน่าอยู่มากขึ้น“