ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 11 มิถุนายน 2567  ที่ ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยนายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 7 พ.ต.ท.โอภาส วงษ์หงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย (ผอ.บก.)
   

 นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติธนานุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567

   

  โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการ ศปก.ครส. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco WebEx) 
ในการประชุมมีการนำเสนอสรุปรายละเอียดแผนฯ เร่งรัด 3 เดือน และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดประจำสัปดาห์ การดำเนินงานด้านการปราบปราม วันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 ในภาพรวม
     และ 25 จังหวัดนำร่อง ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
 

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี ปฏิบัติการเร่งรัดฯ เป็นกรอบแนวทาง การปฏิบัติให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด โดยมี 8 จุดเน้น การเร่งรัด 9 แนวทางการปฏิบัติ พร้อมเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวชี้วัดภาพรวมสสจ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 7 พ.ต.ท.โอภาส วงษ์หงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย (ผอ.บก.) นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติธนานุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการ ศปก.ครส. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Cisco WebEx) 
   

ในการประชุมมีการนำเสนอสรุปรายละเอียดแผนฯ เร่งรัด 3 เดือน และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ข่าวเกี่ยว กับยาเสพติดประจำสัปดาห์ การดำเนินงานด้านการปราบปราม วันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 ในภาพรวมและ 25 จังหวัดนำร่อง ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี ปฏิบัติการเร่งรัดฯ เป็นกรอบแนวทาง การปฏิบัติให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด โดยมี 8 จุดเน้น การเร่งรัด 9 แนวทางการปฏิบัติ พร้อมเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวชี้วัดภาพรวม