ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน นำเดินแบบ "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต" ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอนกิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายชำนาญ สมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. เพื่อยกระดับ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สมาชิกกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
1. การจัดแสดง “ตลาดสืบสานงานศิลป์ คืนถิ่นศิลปาชีพ” 
2. การจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ 
3. การจัดกิจกรรมเดินแบบ "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต"
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการตลาดชุมชนคนพอเพียง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนกว่า  200 คน
   

  การเดินแบบ “ เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต “ ได้รับเกียรติจากนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสองท่าน คือ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ พร้อมนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ 
และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่าย กลุ่มองค์กร ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินแบบอย่างคึกคัก
     นายชำนาญ สมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า “ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พัฒนาการตลาด สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ”

​​​​​​​