นายธนิษฐ์  หยูทอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง กล่าวว่า โครงการชลประทานตรัง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตลอดทั้งปี  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน  และประสบปัญหาภัยแล้ง  ขาดแคลนใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้  กรมชลประทาน  ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  แลโดยโครงการชลประทานตรังจะเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้เก็บกักน้ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  สร้างความมั่นคงทางน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต