วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางอรนฤมล ธุระพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองลพบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังและร่วมประชาชนตำบลโคกกระเทียม จิตอาสา พัฒนาหมู่บ้าน โรงเรียน มีแกนนำ ของประชาชนอาทิเช่น นายพิเชษฐ์ เทียนก้อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.โคกกะเทียม, นางประนอม โมธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.โคกกะเทียม ,นางอนิษา ตลุ่มทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นางประนอมบุตรแพง, นางนภาพร ใบอนันตโชค แพทย์ประจำตำบลโคกกะเทียม,ร.ต อาคม บุตรแพง สารวัตรกำนันตำบลโคกกะเทียม ,นางประกายแก้ว ก้อนมณี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 4  และชาวบ้านโคกกะเทียมเป็นต้น

 

ทั้งนี้ได้ร่วมกันทำจิตอาสา ร่วมกับ เจ้าตำบลโคกกระเทียม หน้าศาลาประชาคมโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรีเพื่อให้ชาวบ้านโคกกะเทียมได้ใช้ศาลาประชาคมทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน และยังไม่เป็นการสร้างความสามัคคี ขวัญ และกำลังใจ ในหมู่ของประชาชน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในด้าน จิตใจและด้าน ต่างๆ อีกด้วย