สุรินทร์ ขนส่งเมืองช้าง นำเลขทะเบียนรถสวย ประมูลหมายเลขทะเบียน หมวดอักษร กบ สุรินทร์ “การงานรุ่งเรือง การเงินเพิ่มพูน บริบูรณ์ทรัพย์สิน" 301 หมายเลข บรรยากาศคึกคัก ได้เงิน กว่า 15 ล้านบาท


วันนี้ (25 พฤษภาคม 2567) ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการ ก ารประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9 หมวดอักษร กบ มีความหมายว่า “การงานรุ่งเรือง การเงินเพิ่มพูน บริบูรณ์ทรัพย์สิน" โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประมูลในครั้งนี้ โดยมี นายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง, นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติ ผู้สนใจร่วมประมูลจำนวนมาก


นายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดหลักการให้มีการนำหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ออกประมูลเป็นการทั่วไป จำนวน 301หมายเลข จังหวัดสุรินทร์ได้เคยจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ หมวด กค, กง, กจ, กฉ, กต, กท, กธ และหมวด กน รวมรายได้จากการประมูล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,495,904 บาท  สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบข่าวสารการประมูลอย่างทั่วถึง และผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้  โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกประมูลทั้งหมดจำนวน 301 เลขทะเบียน  ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษกแผ่เมตตา และอธิษฐานจิตโดย หลวงปูเฮง ประภาโส และพระครูปริยัติกิจธำรง (หลวงพ่อสมหวัง อคฺคเสโน) พระเกจิอาจารย์ ที่มีข้อปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เป็นที่เคารพนับถือของชาวอีสานใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับผู้ที่ประมูลทะเบียนรถไว้ได้ไว้ในครอบครอง การประมูลทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ เลขทะเบียน กบ 9999 สุรินทร์ มีผู้ประมูลไปได้ ในจำนวนเงิน 820,000 บาท และทะเบียน ต่ำสุด ทะเบียน 4400 สุรินทร์ จำนวน 14,000 บาท ยอดรวมการประมูลในครั้งนี้ จำนวน 301 เลขทะเบียนได้เงิน จำนวน 14,241,999 บาท และนำทะเบียนรถที่ค้างชำระจากการประมูลครั้งที่แล้ว นำมาประมูลใหม่ ได้เงิน 761,000 บาท ยอดรวมประมูลทะเบียนรถสวยรวมทั้งหมด ในครั้งที่ 9 นี้ ได้ยอดเงินทั้งหมด 15,002,999 บาท 


การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้า "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นประจำทุกปี 


ดังนั้น การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จะทำให้ท่านผู้ประมูลภาคภูมิใจ นอกจากจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย)แล้ว ยังมีโอกาสได้ช่วยประเทศชาติ ช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยการทำบุญ ทำกุศลรวมทั้งได้ครอบครองเลขสวย ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟิกสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย โขลงช้าง สื่อถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในด้านพลังอำนาจ ความมั่นคง และการปกป้องคุ้มครอง ช่วยให้สมความปรารถนา พระอาทิตย์ สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ผ้าไหม สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง สง่างาม มีการพัฒนา คิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง รวงข้าวหอมสุรินทร์ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความอ่อนน้อม และมีชื่อเสียงแผ่ไพศาล


ห้วยเสนง สื่อถึงความอบอุ่น ความร่มเย็น เสริมบารมี ดอกกันเกรา สื่อถึงความแข็งแรง ความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมใจ ซึ่งภาพเหล่านี้ ได้สื่อสารความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประมูลได้เป็นอย่างดี