วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย จังหวัดร้อยเอ็ด


โดยจุดแรก ณ ศาลหลักเมือง บึงพลาญชัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พร้อมถ่ายภาพกับทูตอารยสถาปัตย์ ที่มารอต้อนรับบริเวณศาลหลักเมือง จำนวน 10 คน  เดินทางจากศาลหลักมืองบึงพลาญชัย ไปศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ชุมชนตลาดเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์บริการผู้สูงอายุสมองเสื่อม DAY CARE ชั้น 2 รับชมการแสดงของวงดนตรีอังกะลุง โดย ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ โดย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับมอบหมายจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมรับฟังการนำเสนอ ประเด็น "การเป็นเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย" โดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด


        นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานและกล่าวพบปะให้กำลังใจประชาชน โดยตนมีนโยบายที่จะให้เริ่มดูแลเด็กไทยตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อจากคุณแม่ เนื่องจากคุณแม่ก็สามารถลาคลอดได้ 3 เดือน มีความจำเป็นที่จะได้มีสถานที่ดูแลเด็กทารกที่เกิดใหม่เนื่องจากอัตราการเกิดของคนไทยน้อยลงทุกปี ฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลอนาคตของประเทศเป็นอย่างดี หลังจากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ กลุ่มผู้แทนจำหน่าย ปตท.จากโครงการ "แยก แลก ยิ้ม" ที่มอบเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มผู้แทนจำหน่าย ปตท. จังหวัดร้อยเอ็ด  บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนงานการพัฒนาสังคมด้านเด็กและเยาวชน 1 ราย ให้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี  มอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล  มอบเงินสนับสนุน โครงการ ดังนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชน (งบสมทบ) ปี 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 กองทุน งบประมาณ  3,527,205 บาท  มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 65 ราย เป็นเงิน 195,000 บาท มอบถุงยังชีพให้ผู้แทน อปท.เขตอำเภอเมืองฯ 14 แห่ง เพื่อส่งต่อให้ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ประกอบด้วย มอบรถวิลแชร์จาก พก. 50 คัน และ ปตท. 2 คัน มอบให้ตัวแทนคนพิการ จำนวน 12 ราย  มอบชุดเครื่องนอน จาก ปตท. จำนวน 5 ราย และ Walker จาก ปตท. จำนวน 3 ราย และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายรายการ
       

หลังจากนั้น รมต.พม.และคณะ ได้พบปะทักทักรับฟังปัญหาของประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมเซลฟี ถ่ายภาพด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เดินชมบูธทนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม. บูทของโรงเรียน และชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมร่วมร้องเพลง หำเทียม ร้องสด ดนตรีสด กับวงดนตรีท้องถิ่น วงมิตรภาพ พร้อมขาแดนท์ วัยรุ่น วัยใส ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น ก่อนไปรับประทานมื้อเที่ยง กับคณะผู้บริหาร
     
       

ช่วงบ่าย เวลา13.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่บ้านพักด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นอินหนิล ต้นไม้ประจำ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหารบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงความเป็นมาและแผนการก่อสร้าง  ติดตามการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวพบปะและให้กำลังใจทีม พม.หนึ่งเดียวจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นตันแบบ (ศชร.)  ศูนย์แถลงข่าวศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ครส.) พร้อมร่วมแถลงข่าวห้องถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ (Live Coach) พร้อมกล่าวพบปะแฟนเพจออนไลน์ห้องกิจกรรม และเรือนนอนเด็ก เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศสช.) จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ(climate Change) เยาวชนลดขยะ โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมร้องเพลงกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เสร็จแล้ว รมต.พม.เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 


     หลังจากนั้น  คณะผู้บริหาร กระทรวง พม.ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หลังสนามกีฬากลาง จ.ร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  รายที่ 1 คนพิการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ "เตาอบสมุนไพรตายาย" และที่รายที่ 2 ครัวเรือนเปราะบาง "สองตายาย ไร้ที่พึ่ง" บริเวณชุมชนพระอารามหลวง คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดผังเมืองหอโหวดณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ