ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในโครงการประชุมสัญจรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศบาลพบประชาชน) ครั้งที่ 5 เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนควนขัน ชุมชนควนขนุน และชุมชนโคกยูง โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ลานจอดรถข้างกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เทศบาลนครตรังได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ประชาชนได้เสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชน ให้ผู้บริหารเทศบาลนครตรังได้รับทราบ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมนำบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครตรัง และบริการจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง และประกันสังคมจังหวัดตรัง มาออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้น และบริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย