บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญาสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอู่ในสัญญาของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ เพื่อรองรับงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าจากแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และจะจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567