เริ่มโอนแล้ว เงิน e-Money คงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดวิธีตรวจสอบวงเงินเข้าบัญชีที่นี่!

จากกรณีที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

1.ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต

โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23-24 พ.ค.67 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

ผู้ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 0-4 เงินโอนเข้าวันที่ 23 พ.ค.67

ผู้ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 5-9 เงินโอนเข้าวันที่ 24 พ.ค.67

2.ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน

กรมบัญชีกลางขยายเวลาให้ยืนยันตัวตนวันที่ 19-31 พ.ค.67 โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนในวันที่ 21 มิ.ย.67 โดยให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย.67 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

วิธีตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1.ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th
2.เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม"
3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.กดตรวจสอบข้อมูล

ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 และข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.cgd.go.th

#บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ข่าววันนี้ #ผู้พิการ #ผู้ป่วยติดเตียง