ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศเดือนเมษายนทะลุ 24.6 ล้านคน
 
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคม จำนวนทั้งสิ้น 24,602,082 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองทุกมาตราคือ 33, 39, 40 ดังนี้ 

-ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,857,864 คน

-ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,759,628 คน

-ผู้ประกันตนมาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตน ทางเลือก 1 จำนวน 2,752,149 คน ทางเลือก 2 จำนวน 7,062,830 คน ทางเลือก 3 จำนวน 1,169,611 คน รวมยอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 10,984,590 คน ซึ่งจากตัวเลขได้แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้แรงงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการในระบบความคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคม
 
"สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นในการดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ" นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้าย
                              
#ประกันสังคม #กระทรวงแรงงาน #ข่าววันนี้ #ผู้ประกันตน