ร้อยเอ็ด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตรวจการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันแรก ที่ อำเภอธวัชบุรีอำเภอเสลภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวง 

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567   นายพิทยา  กุดหอม ผู้ตรวจการเลือดตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ติดตามตรวจติดตามและดูแลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันแรก ณ ที่ว่าการ ที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 


        นายพิทยา  กุดหอม ผู้ตรวจการเลือดตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567   ได้ตรวจติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งอำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยที่ อำเภอธวัชบุรี มีนายดำรงศักดิ์  นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี นายนพพงค์  วงษ์เสนา ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ ที่ อำเภอเสลภูมิ มีนายขวัญราม สุขสม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ นางสาวอิงอร โคตบุตร์ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ และที่  อำเภอทุ่งเขาหลวง ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ฉ่ำมณี นายอำเภอทุ่งเขาหลวง นายนพพร จันทรเสนา ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ  โดยจากการที่ได้รับแจ้งข้อมูลของทางอำเภอ และผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ ทุกอำเภอ การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกอำเภอมีความพร้อมในทุกด้านที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา