เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ลงนาม MOU กับโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67 ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายวีระชัย สมบัติกำไร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ลงนาม MOU กับ น.ส.บงกชธร เพิกนิล ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้านการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา  สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายกิตติพงค์ อุตตะมะเวทิน ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการสอนอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายและเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ตามนโยบาย 'ห้องเรียนอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน' รวมทั้งเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บุคลากร การศึกษาดูงานระหว่างกัน และเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์อีกด้วย.