ทต.เพชรเมืองทอง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองนายกชเดชา  กลุ่มไหม นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

โดยกล่าวว่า ดิฉัน ขอนำเรียนความเป็นมาของโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯมีนางสาววันเพ็ญ เงางาม ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เชิญไปประดิษฐานให้ประชาชนได้เคารพสักการะ เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เนื่องด้วยนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลตลอดมา คือการปกป้อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงมีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี  ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น (หนึ่งแสนแผ่น) สำหรับมอบให้แก่จังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์