“หัวหิน” เจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่สามัญ TFOPTA พร้อม MOU เมืองหัวหินสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบฯ ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) พร้อมด้วย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, รองศาสตาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, ดร.พรชณิตย์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน, นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีคูณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ, นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ, นายนพดล นุชเจริญ ประธานที่ปรึกษาชมรมเชฟหัวหิน-ชะอำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการศึกษาศักยภาพเมืองหัวหินสู่การเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ตามนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน โดยมี นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) 


ในการประชุมมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ”ทิศทางการท่องเที่ยวของปี 2567 - 2568“ ระหว่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายบัณฑิต ดีเหมาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก 12 สำนักพัฒนาลูกค้า สถาบันองค์กรชุมชน นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีคูณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการเสวนา


ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) กำหนดจัดงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค.67 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า และสยามเวเนเซีย หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งในปีนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสมาพันธ์ฯ จากทั่วประเทศ จำนวน 125 สมาคมฯ กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย