วันที่ 20 พ.ค. 67 เวลา 08.30- น. พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล สวญ.สภ.หัวโทน, พ.ต.ต.ภาสกร ตั้งดำรงวัฒน์ สวป.สภ.หัวโทน มอบหมายให้ ร.ต.อ.พลวริษฐ์ ณ นครพนม รอง สวป.(ชส.)ฯ พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ร.ร.น้ำคำใหญ่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกตุ บ้านน้ำคำใหญ่ ต.น้ำคำ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำคุณธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการนำของ น.ส.พิณญาดา บุตรกัณหา ผอ.ร.ร.น้ำคำใหญ่วิทยา พร้อมคณะครู และนักเรียน จำนวน 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายประยวน ดีสีทา กำนัน ต.น้ำคำ, ผญบ., ผช.,สารวัตรกำนัน, คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ