"ก.แรงงาน" ฝึกครูต้นแบบระดับจังหวัด มุ่งดัน พรบ.คุ้มครองแรงงานอิสระ 20 ล้านคนในประเทศ

วันที่ 20 พ.ค.67 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครู ก (ครูต้นแบบระดับจังหวัด) ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ)  โดยมี เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ นายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม ครู ก ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ในวันนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. .... ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระที่มีจำนวนกว่า 20 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าทั้งที่มีหน้าร้านและค้าขายออนไลน์ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ยูทูปเบอร์ อินฟลูเอ็นเซอร์ และแรงงานที่ทำงานโดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลาง หรือที่เรียกกันว่า “ไรเดอร์” ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่แรงงานเหล่านี้ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงาน อีกทั้งเมื่อแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหา กระทรวงแรงงานยังไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ กฎหมายฉบับนี้จึงผลักดันให้แรงงานอิสระทุกคนมีโอกาสได้ขึ้นทะเบียน เพื่อแสดงตนว่าประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงเป้าหมายตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับแรงงานอิสระ

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดการฝึกอบรมครู ก ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างวิทยากรสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครู ข ในจังหวัด กว่า 75,249 คน เพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. .... และส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ผ่านระบบ Application ไม่น้อยกว่า 9 ล้านคน 


“เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระให้บรรลุผลเป้าหมายต่อไป  และผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้จะนำความรู้ที่ได้ไป จัดฝึกอบรม ครู ข ในจังหวัดได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสื่อสารประโยชน์ที่แรงงานอิสระจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติ ให้แรงงานอิสระในพื้นที่ของท่านได้รับทราบและมีส่วนร่วมกับกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป”นายไพโรจน์กล่าว

#แรงงาน #ครูต้นแบบระดับจังหวัด #คุ้มครองแรงงาน #ข่าววันนี้