ตรังมีผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ติดต่อขอรับใบสมัคร (สว.2) ล่วงหน้ากว่า 160  ราย กกต.เตรียมความพร้อมในการรับสมัครวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 

นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นั้น จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรังที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา นายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอทุกอำเภอ ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านระบบบริหารจัดการการเลือก ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความสงบเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดตรัง  มีผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ติดต่อขอรับใบสมัคร (สว.2) ล่วงหน้ากว่า 160  ราย