จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศให้พื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตประสบภัยพิบัติจากวาตภัย ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบ้านจ่าโบ่ ก็ประสบกับเหตุวาตภัยเช่นกัน มาบ้านเรือนและร้านค้าหลังคาเสียหายหนัก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ได้เกิดเหตุวาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

จึงประกาศให้พื้นที่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8,11,12,13 ตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ตำบลแม่สะเรียงหมู่ที่ 6,8,9,11,12,13 ตำบลบ้านกาศ หมู่ที่ 1,10 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

นอกจากพื้นที่ในอำเภอแม่สะเรียงแล้ว พื้นใน อ.ปางมะผ้า โดยเฉพาะที่บ้านจ่าโบ่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา วิวหลักล้าน ก็ประสบกับเหตุวาตภัยเช่นกัน มีร้านค้าและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ในภาพรวมแล้ว ความเสียหายดังกล่าว ยังน้อยกว่า อำเภอแม่สะเรียง