วันที่ 18 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมี สมาชิกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ เผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาเข้าสู่กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกักระบวนการรับสมัครรับเลือกเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย ขั้นตอนในการยื่นใบสมัคร การประกาศรายชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบคณะกรรมการการว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ที่สำคัญจะทำให้ท่านผู้ที่สนใจรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม เข้าสู่กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมๆ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเตรียมการไม่ว่าจะเป็น การขอรับใบสมัคร การกรอกใบสมัคร การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร การแนะนำตัวผู้สมัคร ทำให้มีความพร้อมที่เข้ามาสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย