วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ส.ธ.ย. เปิดเผยว่า สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ส.ธ.ย. และองค์กรภาคี อาทิ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา คณะผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา (UNOG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดย พระวิมลศาสนวิเทศ กล่าวว่า กิจกรรมในวันงานมีการเชิญบุคคลสำคัญทั้งในองค์การสหประชาชาติ และผู้แทนประเทศต่างๆ ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา มีปาฐกถาธรรมจากบุคคลสำคัญ และผู้แทนพระธรรมทูต เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาธรรมและพระขันติธรรมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักในการสร้างสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญได้แก่  ผู้อำนวยการใหญ่ UNOG  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหรือมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว มองโกเลีย เมียนมา เนปาล เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ รวมถึงผู้แทนคณะถาวรประเทศอื่นๆ และเอกอัครราชทูตไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น ร่วมงาน สอบถามรายละเอียดและติดตามการร่วมกิจกรรมได้ที่ www.utse.info , E-mail:[email protected]