ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดโครงการ “พม. ร้อยดวงใจ จิตอาสาเพื่อประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมผลงานพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง พม. สร้างบุคลากรของกระทรวง พม. ให้เป็นจิตอาสาพระราชทาน และสร้างพลังบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจให้แก่กลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ โดยกำหนดกิจกรรมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

พร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาเพื่อประชาชน การประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน และร่วมสร้างสังคมของการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างมีคุณภาพ

โดย ในปี พ.ศ. 2567 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าคอจิตอาสาพระราชทาน ของบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมจำนวน 5,731 ราย โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน รวมจำนวน 14 ราย ประกอบด้วย 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย และ2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 ราย