ทวี ดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอุ้มหายฯ พร้อมมอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับลูกผลักดันการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567  พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า “ในวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ยื่นสัตยาบันสารของประเทศไทยเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced  Disappearance : ICPPED) ต่อนาย  David Nanopoulos หัวหน้าแผนกสนธิสัญญา (Treaty Section) ขององค์การสหประชาชาติ เรียบร้อยแล้ว โดยอนุสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นี้ “ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำว่า ”กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบอนุสัญญาฯ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ  เนื่องจากปัจจุบันได้มีเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อาทิ การกำหนดฐานความผิดและระวางโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำให้บุคคลสูญหาย  การกำหนดมาตรการป้องกันโดยการบันทึกภาพและเสียง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลผู้ควบคุมตัว การประกันสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลผู้ถูกควบคุมตัว และสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว รวมถึงสิทธิที่จะได้รู้ความจริงโดยการกำหนดให้มีการสืบสวนจนกว่าจะพบบุคคลซึ่งถูกกระทำให้สูญหาย ทราบพฤติการณ์การกระทำความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิด ด้วย“

ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ทำให้ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ จำนวน 8 ฉบับ จาก 9 ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของประเทศไทยในการเคารพสิทธิมนุษยชน และยกระดับความคุ้มครองประชาชนในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

สามารถศึกษาอนุสัญญาฉบับเต็มได้ที่ https://shorturl.at/hkPX9