เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 15 พ.ค. 2567 ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย 

โดยเมื่อนายกฯ เดินทางถึงทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกและบริเวณพิธี ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยวางพานพุ่ม และนำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วงโยธวาทิตทันฑสถานวัยหนุ่มกลาง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ได้รับชมวีดิทัศน์ “พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อแผ่นดินไทย” และการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงชุดชีวิตสัมพันธ์ของผู้ต้องขัง จากทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจำกลางคลองไผ่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รวม 72 คน รวมทั้งรับฟังรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.เกษตรและสหกรณ์ และรมว.ยุติธรรม

นายกฯ กล่าวเปิดโครงการฯว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้ที่ก้าวพลาด ที่กระทรวงยุติธรรมพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้ก้าวพลาดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แสดงพลังในการทำความดี ในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยกระทำ กลับคืนสู่สังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

นายกฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงยุติธรรมได้นำพลังของผู้ที่ก้าวพลาด ร่วมทำความดีด้วยการรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีกระทรวงมหาดไทยมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งวันนี้ถือเป็นการ Kick off โครงการและทำพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากการดำเนินกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังได้มีการต่อยอดโดยจะมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ก้าวพลาด ที่กระทรวงยุติธรรมดูแลในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเรือนจำหรือหน่วยงานยุติธรรมสีเขียว Green Justice เพิ่มเติม ถือเป็นการสร้าง “สีเขียว” ทั้งทางกายภาพและมิติความคิดและจิตใจ ซึ่งขอชื่นชมมา ณ ที่นี้ และขอให้ดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดไป

นายกฯ กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน รวมไปถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่แห่งนี้และทั่วประเทศ ที่ร่วมใจรวมพลังกันทำกิจกรรมอันมีคุณูปการต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และขอให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ

จากนั้นนายกฯ เติมสีเขียวทั่วแผ่นดินในแผนที่ประเทศไทยจำลอง พร้อมมอบสัญลักษณ์การขับเคลื่อนโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้กับปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับมอบใบประกาศยกย่องคนต้นแบบที่ผ่านการอบรม โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบุคคลจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ราย 

ต่อจากนั้น นายกฯ kick off ปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” (ผ่านหน้าจอ) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 1) การปล่อยแถวผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติ และเด็กสถานพินิจฯ ถือพันธุ์กล้าไม้เตรียมปลูกและขึ้นรถไปยังพื้นที่บริเวณปลูกป่า 100 ไร่ 2) การปล่อยแถวผู้ร่วมกิจกรรม 5 พื้นที่ภูมิภาค (ผ่านหน้าจอ) ได้แก่ ภาคเหนือ จ.น่าน (อุทยานแห่ชาติศรีน่าน) กิจกรรมปลูกต้นไม้เขตอุทยานแห่ชาติศรีน่าน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (เรือนจำกลางคลองเปรม) กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำทั่วกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ จ.สงขลา กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ (คลองระบายน้ำ ร.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี (หาดตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง) กิจกรรมรับมอบพันธุ์กล้าไม้ และเก็บขยะชายฝั่ง

และภาคตะวันออก จ.ระยอง (เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว) กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเรือนจำที่เหลือ 71 จังหวัด ทำพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้พร้อมกันในวันนี้ (15 พ.ค. 2567) ด้วย ทั้งนี้ นายกฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นรวงผึ้ง) ก่อนเดินทางกลับ