วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  ได้ประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.   ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ สส. ของนายนครชัย ขุนณรงค์ สส. ระยอง  พรรคก้าวไกล  สิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

โดยศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายแล้วเห็นว่าขณะที่ กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายนครชัย   ปรากฏว่านายนครชัยได้ลาออกจากตำแหน่ง สส.ระยอง  ก่อนวันที่ กกต. ยื่นคำร้อง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายนครชัยสิ้นสุดลงแล้ว    ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) จึงไม่มีเหตุให้ต้องวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3   มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย