นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยธนาคารได้จัดพื้นที่ให้คำปรึกษาทางการเงินและหนี้นอกระบบ การให้บริการทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75 - 1% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้บุคคล หลักทรัพย์ หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันได้ สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ สามารถใช้สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมให้แก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ได้แก่ Re-Card รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต Re P-Loan สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล Re-Nano สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และ Re-Home รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านแอปออมตังค์ และโค้ชออมของธนาคาร โดยมีประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนบ้านยางกลัดน้ำใต้ และโรงเรียนบ้านหนองโรง สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนอรุณประดิษฐ รวม 30 เครื่อง มอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และมอบป้ายสนับสนุนเงินทุนและแก้ไขหนี้นอกระบบ จำนวน 10 ราย

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงอนุบาลธนาคารปูม้า เยี่ยมชมสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือน ทั้งนี้ ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญภายใต้การดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ตามแนวทาง ESG ของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการเพาะพันธุ์ก่อนปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล เพิ่มโอกาสแพร่ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ และมีปูให้จับเพื่อการอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและครอบครัวในระยะยาวต่อไป