ธ.ก.ส. สนับสนุนโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดำรงชีพและเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนให้สมาชิก อสม. และ อสส. มีกําลังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อภารกิจเพื่อสังคมส่วนรวม จังหวัดมหาสารคามได้สนับสนุนสินเชื่อเงินด่วนคนดีแก่สมาชิก อสม.และอสส.แล้วจำนวน 407 ราย จำนวนเงิน 6 ล้านบาท


ณ ธ.ก.ส.สาขามหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยธนาคารมีเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อจํานวน 10,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 20,000 บาท นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อม นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และนายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแถลงข่าวโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดํารงชีพของสมาชิก อสม. และ อสส. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของประชาชนแทนการใช้เงินกู้นอกระบบ สนับสนุนสภาพคล่องชั่วคราวที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ 


ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ธนาคารฯได้สนับสนุนสินเชื่อแล้ว 7,422 ราย จํานวนเงิน 110.4 ล้านบาท ใน ส่วนของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดในเขตฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ) ทั้ง 12 จังหวัด สนับสนุนสินเชื่อแล้ว 2,327 ราย จํานวนเงิน 35 ล้านบาท และ จังหวัดมหาสารคามได้สนับสนุนสินเชื่อเงินด่วนคนดีแก่สมาชิก อสม.และอสส.แล้วจํานวน 407 ราย จํานวนเงิน 6 ล้านบาท การสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกัน ในการพัฒนาชนบท อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนแทนการใช้เงินกู้นอกระบบ กับเครือข่ายด้าน สาธารณสุขที่ดูแลเกษตรกรและเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนให้สมาชิก อสม. และ อสส. มี กําลังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อภารกิจเพื่อสังคมส่วนรวมได้ต่อไป  วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี (แบบอัตราคงที่ คิดดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก) ชําระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 48 งวด กําหนดชําระคืนแบบต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด เป็นงวดรายเดือนๆ ละ 500 บาท