นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 เปิดเผยว่า เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวมีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันจึงเริ่มมีการพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น ยอมรับว่ากระบวนการแก้ไขอาจต้องใช้เวลาหลายปี แต่หากไม่เริ่มก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานบางอย่าง อาจติดขัดกฎหมายเก่า

 

โดยการแก้ไขครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) และ ส่วนฝ่ายบริหารราชการ กทม. สำหรับส่วนสภา กทม. มุ่งเป้าเปิดโอกาสให้ประธานสภา กทม. มีผู้ช่วยในการกลั่นกรองกฎหมาย โดยเฉพาะข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่จะนำเข้าประชุมสภา กทม. หรือ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภา กทม.สรุปและนำไปประกาศใช้ เนื่องจากที่ผ่านมา มีการเห็นชอบด้านการออกกฎหมายจากสภา กทม.ที่นำไปใช้จริงไม่ได้ เช่น กรณีเปลี่ยนรถเมล์จากระบบดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า การออกข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของสภา กทม. และขัดกับกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น ปัญหาเกิดจากการตีความ การพิจารณาด้านกฎหมาย เหตุนี้จึงเสนอให้เพิ่มผู้ช่วยกลั่นกรองด้านกฎหมายในสภา กทม. เพื่อช่วยพิจารณาข้อบัญญัติต่าง ๆ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความหรือประกาศใช้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหากรณี บางข้อบัญญัติผ่านสภากทม.แล้ว แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า สภา กทม.ไม่มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติ

 

นอกจากนี้ จากจำนวนประชากรกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น และบางเขตมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงเสนอให้มี ส.ก.มากกว่า 1 คน ตามสัดส่วนพื้นที่และปริมาณประชากรที่เหมาะสม และเสนอให้สามารถแต่งตั้งผู้ช่วย ส.ก.ในการทำงาน เพื่อดูแลประสานงานประชาชนได้ทั่วถึง

 

“จุดประสงค์ของการแก้ไขในส่วนนี้ เพื่อให้สภา กทม. ส.ก. ทราบว่ามีอำนาจสามารถทำอะไรได้บ้าง ในส่วนใดบ้าง เพื่อความชัดเจน โดยการปรับแก้ดังกล่าวเพื่อความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงข้อเสนอร่างกฎหมายจากผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ ที่เสนอให้ผู้ว่าฯกทม.ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป” นายนภาพล กล่าว

 

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในส่วนบริหารราชการ กทม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จะแก้ไขทั้งฉบับโดยการจัดทำฉบับใหม่ขึ้นทดแทนและตอบสนองเจตนารมณ์ต่อรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ต้องมีเนื้อหาที่ตอบสนองต่อเป้าหมายย่อยด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการด้านการคลังและงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการจัดการการมีส่วนร่วมและด้านการสร้างธรรมาภิบาล คาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี ในส่วนนี้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นและกระบวนการอื่น ๆ ต่อไป