วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานตัดสินการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567พร้อมด้วยคณะกรรมสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดอ่างทอง และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมตัดสินการประกวดฯ 

       

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาไทย งานหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยเกิดความต่อเนื่อง และเกิดผลในวงกว้าง โดยได้ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 และเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตามแผนการประกวดและกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด เพื่อออกแบบลายผ้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด 

     

  ในการนี้ จังหวัดอ่างทอง มีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าประกวด ดังนี้ 
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง อำเภอวิเศษชัยชาญ ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าประกวด จำนวน 3 ลาย ประกอบด้วย 1) ผ้าลายรวงทองร้อยรัก 2) ผ้าลายสนสิริ และ 3) ผ้าลายร้อยใจภักดิ์
2. กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนบ่อ อำเภอแสวงหา ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าประกวด จำนวน 4 ลาย ประกอบด้วย 1) ผ้าทอมัดหมี่ ลายดอกแก้ว ผ้าทอมัดหมี่ผสมไหม ลายรวงทอง 3) ผ้าทอมัดหมี่ ผ้าขิด และ 4) ผ้าทอมัดหมี่ผสมไหม ลายดอกรัก     
3.กลุ่มจิตรกรรมไทยบาติก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าประกวด จำนวน 2 ลาย ประกอบด้วย ปาดสี สะบัดแปรง และ ลูกใต้ใบ ใต้ร่มพระบารมี
     

  ทั้งนี้ ผลประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ของจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป