ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.พ.ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต่อยอดการพัฒนาตำบลสร้างสุข ดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานการประชุม
     

เนื่องจากการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ดูแลทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในแต่ละตำบล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อมุ่งหวังให้คนในหมู่บ้านสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ มีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามปัญหา และบริบทของพื้นที่รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน
   

 และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็น ศูนย์กลางบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความ ยั่งยืน ภายใต้กลไกสนับสนุนของตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นตำบลสร้างสุข 
   

 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนพร อธิมัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นวิทยากรการประชุมในครั้งนี้

​​​​​​​