ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567  ดร.วาสนา  จินดาสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงมีกระแสรับสั่งให้ขยายผล โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ไปยังโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจพื้นที่ โดยมีนายชูชีพ  พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอเนก  ปันทะยม นายอำเภอปาย พันเอกศิริพล  ไชยมงคล ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ทหารผู้รับผิดชอบในโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ