สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ …*…

ภารกิจสำคัญลำดับแรกของแม่ทัพเศรษฐกิจคนใหม่ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง คือการขับเคลื่อนโครงการแจกเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตจำนวน 10,000 บาท ที่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันโรดแมปชัดเจนว่าสามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ทว่า ในทางปฏิบัติยังมีขวากหนามขวางกั้นอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการดึงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จำนวนกว่า 1.7 แสนล้านบาท มาใช้ในโครงการ …*…

 โดยมีคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าหากเป็นการใช้วิธีมอบหมายให้ ธ.ก.ส.เป็นผู้ดำเนินโครงการนี้ในส่วนที่ใช้เงินจากธ.ก.สนั้น จะต้องเป็นการดำเนินการที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์และในหน้าที่ และอำนาจตามกฎหมายของ ธ.ก.ส. ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 และตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561และกระทรวงการคลังกับ ธ.ก.ส. จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่จะได้รับ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในรายละเอียดก่อนดำเนินโครงการ …*…

 ขณะที่มีคำเตือนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลก และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น การใช้แหล่งเงินงบประมาณประจำปีเป็นแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการ ควรพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการคลังและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งจัดเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่เศรษฐกิจไทยอาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงถัดไป …*…

พร้อมกันนี้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากำหนดแนวทางในการลดผลกระทบทางการคลังในระยะถัดไป โดยให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และควรมีการประเมินผลในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถปรับการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทำการประเมินผลภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ …*…

รวมถึงการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฯ ควรให้ความสำคัญกับข้อกำหนดในการรักษาเสถียรภาพของระบบและการรักษาความปลอดภัย โดยการจัดทำระบบควรเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีรายละเอียดการดำเนินการซับซ้อน ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระการคลังของประเทศในระยะยาว และมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆ ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุม อย่างเต็มที่ …*…

 และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังคงออกมาตอกย้ำว่าควรทำโครงการนี้ในขอบเขตที่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่า และใช้งบประมาณลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ล้านคน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที และใช้งบประมาณ 150,000 ล้านบาท เนื่องจากคนกลุ่มรายได้น้อยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่น และมักซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้า นอกจากนี้ควรพิจารณาดำเนินโครงการแบบแบ่งเป็นระยะ เพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังด้วย …*…

ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ด้วยว่า โครงการนี้ ก่อให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากในระยะยาว และหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภาระหนี้ภาครัฐได้ จะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ …*…

 ก็ต้องรอดูกันต่อไป หากโครงการแจกเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตประสบความสำเร็จสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบตามที่มีการแสดงความห่วงใยกันไว้ แน่นอนว่าจะทำให้เรตติ้งของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยดีขึ้น แต่ถ้าผลออกมาในทางตรงกันข้าม งานนี้อาจได้เห็นคนติดคุกซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร …*…

ที่มา:เจ้าพระยา (2/5/67)