ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจพื้นที่ป่า ที่พบจุดความร้อน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ตรวจพื้นที่ป่าที่พบจุดความร้อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย โดยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่

อย่างไรก็ตามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งประชาสัมพันธ์งดการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกชนิด ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2567  เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาป่า  ประกอบกับสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนบดบังทัศนวิสัย และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยหลังจากสิ้นสุดห้วงเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัดต่อไป