เรืองไกร ร้องป.ป.ช. ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี  เห็นชอบโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ฝ่าฝืนกฎหมาย-เข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย-ทำตามข้อเสนอแนะของหลายหน่วยงานและป.ป.ช. หรือไม่

     เมื่อวันที่ 28 เม.ย.67 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า จากการติดตามโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ในเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการลงมติของ ครม.มีข้อสังเกตหลายประเด็นที่ควรตรวจสอบ มติครม.ดังกล่าวมีหลายหน่วยงานเสนอความเห็นหรือข้อสังเกตในลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังมีปัญหาหลายประการ และอาจจะไม่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ร่วมกันออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
     

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากหนังสือที่ ป.ป.ช. เคยเสนอต่อครม.ไปก่อนหน้านี้ กับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพัฒน์ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  กรณี จึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช. เข้ามาตรวจสอบโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ดังนี้ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงจัดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยเคร่งครัด หรือไม่
     

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินโดยการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ จำนวนประมาณ 172,300 ล้านบาท โดยการมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการ ใช่หรือไม่ และเป็นการดำเนินการที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์และในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของ ธ.ก.ส. ตาม พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกระทรวงการคลังกับ ธ.ก.ส. จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่จะได้รับ และเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติในรายละเอียดก่อนดำเนินโครงการตามนับมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย หรือไม่


     กระทรวงการคลังมีการใช้แหล่งเงินงบประมาณประจำปีเป็นแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคลังและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือไม่ การดำเนินโครงการในวงเงิน 172,300 ล้านบาท สอดคล้องกับขอบเขตวัตถุประสงค์และกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานที่จะดำเนินการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ รายละเอียดโครงการดังกล่าวได้เสนอ ครม.พิจารณาก่อนดำเนินการ หรือไม่ การจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น หรือไม่ ครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแนวทางหรือมาตรการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมด้วย ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรอบหลักการของโครงการต่อไปหรือไม่ หากไม่มีการมอบหมายก่อนที่ ครม.จะลงมติ จะถือว่า ครม.เข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ จากข้อสังเกตของ สพร. แสดงว่า ครม.ลงมติไปโดยที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ Open Loop ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ การลงมติของ ครม.จะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
     

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ในวันนี้ตนจึงได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า โครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต มีความพร้อมที่จะทำจริงหรือไม่ โครงการดังกล่าวมีการฝ่าฝืนกฎหมายและเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย หรือไม่โครงการดังกล่าวมีเจตนาแอบแฝงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่หรือไม่ โครงการดังกล่าวมีการป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. หรือไม่ ครม.รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดที่ร่วมกันทำโครงการนี้จะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่