วันที่ 24 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมโรงเเรมบ้านไม้เเดง ตำบลเเม่สะเรียง อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมการประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบายของรัฐบาล เเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนเมษายน 2567 ผ่านระบบ vcs จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม นั้น

โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการประชุมฯ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามผังภูมิ Geo-social Map และผลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ และได้มีการร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เช่น การยกระดับการปฏิบัติในการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการภัยจากแผ่นดินไหว การจัดการน้ำเสียชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นต้น