นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ร่วมแถลงผลการดำเนินงานพร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยการประชุมสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติครบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ 

โดยในปี 2566 TIPH เน้นเข้าลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิด Insurance Ecosystem และมุ่งเน้นการปรับ Business Foundation ในบริษัทที่ TIPH เข้าร่วมลงทุน ทำให้ผลการดำเนินงานปี 2566 ของ TIPH และบริษัทที่ TIPH เข้าร่วมลงทุนล้วนมีกำไรสุทธิ มีเพียงบริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัย ดิจิทัลเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ยังอยู่ในช่วงเร่งสร้าง Brand Awareness แต่อย่างไรก็ดี  ยอดกรมธรรม์ของอินชัวร์เวิร์สมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 916% ในช่วง 3 เดือนหลังของปีที่ผ่านมา ขณะที่ เบี้ยประกันภัยรับ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับของ ทิพยประกันภัย มีการเติบโต 6.8% ซึ่งเติบโตมากกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เติบโตเพียง 3.5%