รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และ ความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หรือ KU Value Creation & Innovation for Professionals and Sustainability (KU VIPS รุ่นที่ 2) โดยมีผศ.นท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตร KU VIPS กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยในปีนี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้ารับการอบรม จำนวน 44 คน หลักสูตร KU VIPS มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการ และหรือ ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ นำความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ไปปฏิบัติและบูรณาการกับบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจัง อันนำไปสู่ประโยชน์ สูงสุดของประเทศต่อไป

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญและมีบทบาทในเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวร่วมด้วย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา เปรียบเสมือนอีกหนึ่งใบเบิกทางในการนำพาองค์กรก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมในรูปแบบต่างๆ  พร้อมทั้งเตรียมพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกได้อย่างทันท่วงที นำไปสู่ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจและภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และชุมชน สู่ความยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นสั่งสม แสวงหาและ เร่งพัฒนาความรู้ให้เจริญงอกงาม  ทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีกด้วย

ด้าน ผศ.นท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตร KU VIPS กล่าวว่า คณะสังคมศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ จึงจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้าง คุณค่า นวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน  Kasetsart University Value Creation & Innovation for Professionals and Sustainability (KU VIPS) และปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็น KU VIPS รุ่นที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จจาก  KU VIPS รุ่นที่ 1 ด้วยการสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาล เข้ามาบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำผลลัพธ์การเรียนมาจัดทำโครงงานกลุ่มหรือโครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีการเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 -17.00 น. รวม 17 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 19 เม.ย. 67- 16 ส.ค.67 เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มวิชา Introduction to Social Innovation and Sustainability 2.กลุ่มวิชา Need Assessment and Impactful CSR Strategy  3.กลุ่มวิชา Innovative CSR case studies and management strategies  4.กลุ่มวิชา CSR performance measurement โดยมีรูปแบบการบรรยายในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน การเสวนาวิชาการ การศึกษาดูงานในประเทศ และ ต่างประเทศ