นับเป็นโอกาสสำคัญของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากนานาประเทศ พร้อมแสดงความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นมาตรฐานต่อสายตาชาวโลก ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567 ในครั้งนี้ มีผลงานจากนานาประเทศทั้งจากทวีปยุโรป เอเชียและอเมริกา กว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน มากกว่า 50,000 คน

ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวม 37 หน่วยงาน เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 94 ผลงาน โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศักยภาพของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ณ เวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นอีกจุดเริ่มต้นสำคัญของการยกระดับให้งานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในงานยังได้รับเกียรติ จากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมบูธภายในงาน พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว

ผลงานจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดังนี้ 

1.รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน เรื่อง “สารปรับปรุงดินกรดฮิวมิค กฟผ. ผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์” (EGAT Humic Soil Amendment: a by-Product of Lignite Mining) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี สังกัด ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดร กนิษฐา วงศ์ใหญ่ คุณฉลอง สนนิ่ม คุณวิรัตน์ คำพรหม สังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยเป็นผลงานต่อยอดงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ เถ้าลอย สารฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

2.รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน เรื่อง “สารปรับสภาพดินแคลเซียมที่มีประสิทธิภาพจากเปลือกหอยแมลงภู่” (NeuSoil: Effective Calcium Soil Neutralization Agent from Mussel Shells) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย อ.ดร.ณัชชา ศรหิรัญ ผศ.ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง อ.ดร.อัญธิชา พรมเมืองคุก อ.ดร.พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.คเณศ วงษ์ระวี และนายชาญชัย ชวานนท์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นผลงานต่อยอดงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้ในการปรับสภาพดินเปรี้ยว