ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการเข้าพบหารือ Mr. Jeff Wang, President of Public Affairs and Communications Department พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Huawei และเยี่ยมชม Digital Transformation Exhibition, Huawei ณ สำนักงานบริษัทหัวเหว่ย เมืองเซิ่นเจิ้น ประเทศจีน

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทหัวเหว่ยได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนา digitization กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในการสนับสนุนรัฐบาลจีนพัฒนาพื้นที่ห่างไกล  (Remote Area) โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และการศึกษาทางไกล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแผนพัฒนาภาคการเกษตรและแผนการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทย บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านดิจิตัลสำหรับการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับภาคการเกษตรของไทย โดยเฉพาะเรื่อง digital power สำหรับพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในชั้นนี้ ได้มีการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันคัดพื้นที่ห่างไกลที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีความสนใจร่วมพัฒนา Digital City กับภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ซึ่งบริษัทหัวเหว่ยสามารถสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้


 
“ในปีนี้ บริษัทหัวเหว่ยได้ลงนาม MOU กับรัฐบาลไทย ในการนำเสนอโมเดล AI เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการแปลภาษาไทย-จีน และการพยากรณ์อากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณาแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมด้าน Data Center และระบบ Cloud ในไทยเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอีกด้วย“ ผู้แทนการค้า กล่าว