วันที่ 22 เม.ย.67 ที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกอบจ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.อ่างทอง เขตอำเภอโพธิ์ทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดอบจ.อ่างทอง เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีนางพนตา ทองคำใส ปลัดอบจ.อ่างทอง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายภราดร  ปริศนานันทกุล และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว 

สำหรับการจัดทำโครงการฯ นี้ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีโอกาสเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และรับทราบแนวทางการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน บรรยายโดยนางศิรินทร์ทิพย์ วัชระไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 1,147 คน