วันที่ 22 เม.ย.67 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีขอขมา (กั่นตอ) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล 

โดยเริ่มจากพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางไปกั่นตอสรงน้ำ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าแก้วเมืองมา ศาลเจ้าเมืองเจ้าพ่อเมืองแข่ และอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ตามลำดับ จากนั้นเดินทางไปขอขมาและสรงน้ำขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มจากพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู และพระครูปัญญาศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่

สำหรับพิธีกั่นตอ ซึ่งเป็นภาษาไทใหญ่แปลว่าขอขมา และสรงน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว