เมื่อวันที่ 21 เม.ย.67 นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน 2567) ที่วัดกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โดยมี พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว เจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย เจ้าคณะอำเภอค้อวัง คณะสงฆ์ และสามเณรจากทั้ง 3 อำเภอ จำนวน 272 รูป พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้